Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3

Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3

Pavlovičova 3
82104 Bratislava
IČO: 31754104

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3

Stredná odborná škola drevárska poskytuje vzdelávanie v študijných a učebných odboroch zameraných na opracovanie dreva podľa Školských vzdelávacích programov, v ktorých sú obsiahnuté aj ciele stanovené v Školskom zákone a v Štátnom vzdelávacom programe.

 

Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením kvalifikovaných učiteľov. Odborné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní profesionáli – v architektonickej tvorbe, reštaurovaní a konzervovaní umeleckých artefaktov, vo voľnej maliarskej a kresliarskej tvorbe, v neodmysliteľnej súčinnosti s výučbou dejín, umenia a kultúry.
Ku škole patria dielne pre žiakov na Galvaniho ul., kde sa môžu žiaci zdokonaľovať v manuálnych zručnostiach a overovať si v praxi teoretické poznatky nadobudnuté počas teoretickej časti vyučovania.
 Na Ivánskej ceste, v blízkosti školy sa nachádza školský internát pre žiakov žijúcich mimo Bratislavy.
 

Študijné odbory

Umelecké odbory:

     

     Tvorba nábytku a interiéru                                          8269 6 01

      Odbor nábytku a interiéru je zameraný na prípravu absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych činnostiach pri 

      navrhovaní nábytku priemyselného aj  individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné

      stredoškolské vzdelanie. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh samostatne 

      ako aj v tíme. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

    

     Konzervátorské a reštaurátorské práce                     8264 6 03

 

      Odbor konzervátorské a reštaurátorské práce je zameraný na prípravu absolventov, ktorí po ukončení školy budú

      pracovať ako konzervátori v múzeách a galériách, ako členovia väčších reštaurátorských tímov vedených

      zodpovedným reštaurátorom. Ako samostatne podnikajúci subjekt zameraný na opravu umelecko-remeselných

      výrobkov z dreva. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

 

 

Technické odbory:

 

 

     Drevárstvo a nábytkárstvo                                          3336 6 02

      Odbor drevárstvo a nábytkárstvo je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti výroby nábytku a zariadení 

      pre interiéry, stavebno-stolárskych výrobkov, konštrukcií nábytku, informatiky a znalosť dvoch cudzích jazykov.

      Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

 

 

Nadstavbový študijný odbor

 

 

     Drevárska a nábytkárska výroba                               3347 4

       Odbor je určený pre absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik, ktorí chcú získať úplné stredné vzdelanie 

      s maturitou. Je zameraný na prípravu absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik ktorí si rozširujú teoretické  

      vedomosti a zručnosti v oblasti výroby nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov,  čalúnnických výrobkov, ekonomiky,

      hospodárskej korešpodencie a cudzieho jazyka. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole.

 

Učebné odbory:

 

 

   Umelecký stolár                                                           8557

 

   Stolár                                                                            3355 2

 

 

 

     Čalúnnik                                                                        3370 2

     V týchto trojročných učebných odboroch sa žiaci pripravujú na povolanie stolár   

     a čalúnnik. Získavajú vedomosti  a zručnosti v oblasti náuky o dreve, a ostatných materiálov   

     používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, praktické zručnosti na

     drevoobrábacích strojoch používaných na výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov.

 
 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Jana Mináriková Min Riaditeľka
Ing. Agáta Danielovičová Dan Zástupkyňa

Kde nás nájdete?

Zobrazit